• de
  • pl

O Śląsku w podręczniku „Europa. Nasza historia”

Polska i niemiecka szkoła niewiele nauczają o Śląsku, choć to region, którego poznanie jest
istotne dla zrozumienia nie tylko historii stosunków polsko-niemieckich, ale także historii
własnego narodu oraz historii Europy. Bez znajomości regionów granicznych tzw. rejonów
pomiędzy (niem. Zwischenräume) niemożliwe jest zrozumienie transferów kultury oraz wymiany
między różnymi narodami, które w zasadniczy sposób wpływają na kształtowanie się
narodowych i regionalnych tożsamości. Znaczenie Śląska dla zrozumienia tych procesów,
porównywalne jest z innymi regionami takimi jak Tyrol czy Alzacja. Są one miejscem mieszania
się kultur, wytwarzania wielokulturowości i wielojęzyczności, czyli zagadnień, z którymi
współczesna Europa mierzy się na co dzień. W artykule znajduje się krótki przegląd
dotychczasowego sposobu przedstawiania Śląska w polskich i niemieckich podręcznikach
do historii oraz propozycja zmiany tego sposobu nauczaniu w oparciu o innowacyjną metodologicznie serię podręczników do nauki historii Europa. Nasza historia / Europa. Unsere
Geschichte (nr dopuszczenia MEN: 1120/1,2,3,4,5,6,7/2021). Seria wykorzystując polskie i niemieckie doświadczenia dydaktyczne powstała dzięki bilateralnej współpracy polskich i niemieckich historyków, dydaktyków oraz wydawnictw pod patronatem Polsko-Niemieckiej
Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów.