• de
  • pl

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w zarysie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części „Informacje o  odpowiedzialnym podmiocie” w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane, gdy je nam Państwo przekazują. Mogą to być dane, które np. użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre z tych danych są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Zawsze mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać już na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z nami w tej sprawie oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi: adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostingodawcy:

Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut
Celler Straße 3
38114 Braunschweig

Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona Danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i po co je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to następuje.

Informujemy, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o odpowiedzialnym organie

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Dr Marcin Wiatr
Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut
Celler Straße 3
38114 Braunschweig

Telefon: +49 (0) 531 59099 333
E-Mail: wiatr@gei.de

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO ICH PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenie danych

Mają Państwo prawo, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innej osoby odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przekazane nam przez Państwa dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować w tej sprawie oraz we wszystkich innych kwestiach dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe używają tak zwanych „cookies”. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Swoją przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby otrzymywać informacje o ustawieniu plików cookie i móc zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną dezaktywowane, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, przekażemy Państwu oddzielną informację w ramach niniejszej polityki prywatności i w razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę.

Zgoda z Usercentrykami

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Usercentrics, aby uzyskać Państwa zgodę na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentowanie tej zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwana dalej „Usercentrics”).

Po wejściu na naszą stronę internetową do Usercentrics przekazywane są następujące dane osobowe:

Ponadto, Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzieloną zgodę (zgody) lub jej odwołanie do użytkownika. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, samodzielnie usuną plik cookie Usercentrics lub cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Obowiązkowe prawne zobowiązania dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Usercentrics jest wykorzystywany do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie niektórych technologii. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Zgoda na  ConsentManager

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię ConsentManager w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii oraz w celu udokumentowania tej zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, strona internetowa: https://www.consentmanager.de (dalej „ConsentManager”).

Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami ConsentManager w celu uzyskania Państwa zgód i innych oświadczeń dotyczących używania plików cookie. Następnie ConsentManager przechowuje cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przyporządkować udzielone zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tak długo, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia, samodzielnie usuną plik cookie dostawcy ConsentManager lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe prawne zobowiązania dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

ConsentManager służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika, które otrzymujemy automatycznie od Państwa przeglądarki. Są to:

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Rejestracja na niniejszej stronie

Można się zarejestrować na tej stronie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, w której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być kompletne. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

W przypadku istotnych zmian, np. w zakresie oferty lub w przypadku zmian technicznie niezbędnych, wykorzystamy  podany podczas rejestracji adres e-mail, aby w ten sposób przekazać Państwa informacji.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji stosunku użytkowania ustanowionego przez rejestrację oraz, jeśli to konieczne, w celu zawarcia dalszych umów (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe (Web Fonts) dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Tym samym Google otrzyma informację, że strona została otwarta za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z Google WebFonts jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie standardowa czcionka z Państwa komputera.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Audiokonferencje i wideokonferencje

Przetwarzanie danych

Jednym z narzędzi, które wykorzystujemy do komunikacji z naszymi klientami są konferencje online. Konkretne narzędzia, których używamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikują się Państwo z nami za pomocą wideokonferencji lub audiokonferencji za pośrednictwem Internetu, Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które użytkownik podaje/wprowadza w celu korzystania z tych narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto, narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika, jak również typ połączenia.

W przypadku wymiany, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzia. Treści takie obejmują w szczególności nagrania w chmurze, czat/wiadomości błyskawiczne, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez stosowane narzędzia. Nasze opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki korporacyjnej danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych osobowych poszczególnych narzędzi, które wymieniliśmy pod niniejszym tekstem.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z tych narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub z naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zażądano zgody, narzędzia, o których mowa, są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pomocą narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Zapisane pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż Państwo je usuną. Obowiązkowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Wykorzystane narzędzia konferencyjne

Używamy następujących narzędzi konferencyjnych:

Zoom

Stosujemy program Zoom. Dostawcą tej usługi jest Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

TeamViewer

Stosujemy program TeamViewer. Dostawcą jest TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.